BIP Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu

Podstawy prawne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W SOSNOWCU, zwany dalej ZAKŁADEM działa na podstawie:

1)  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654  

     z 2011 z późniejszymi zmianami) i przepisów wykonawczych wydanych na jej

     podstawie;

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

    środków publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późniejszymi

    zmianami) i przepisów wykonawczych  wydanych na jej podstawie;

3) Statutu;

4) Innych powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej,