BIP Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu

Udzielanie informacji publicznej nieudostępnianej w BIP

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Druk do pobrania

Opłaty:
Jeżeli zakład będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku, za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198).

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Dyrekcji Zakładu

Termin załatwienia sprawy:

Zakład w terminie 14 dni od dnia złożeniawniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.