BIP Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu

Cele zakładu

Podstawowym celem Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu jest zapewnienie opieki zdrowotnej i profilaktycznej dla ludności zamieszkałej na terenie działania Zakładu.

Cele Zakładu realizowane są:

 • w podstawowej opiece zdrowotnej:
  • udzielanie świadczeń zapobiegawczych z uwzględnieniem środowiska zamieszkania, pracy i nauki,
  • udzielanie indywidualnych, ambulatoryjnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych (opieka ambulatoryjna), a w przypadku obłożnej choroby, w miejscu zamieszkania lub pobytu chorego (opieka domowa),
  • prowadzenie czynnego poradnictwa;
 • w specjalistycznej opiece zdrowotnej:
  • udzielanie świadczeń uzupełniających świadczenia opieki podstawowej,
  • udzielanie uzupełniających indywidualnych świadczeń leczniczych, konsultacyjnych w formie opieki ambulatoryjnej i opieki domowej,
  • prowadzenie rehabilitacji leczniczej;
 • sprawowanie opieki zdrowotnej nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli oraz dziećmi i młodzieżą uczęszczającą do szkół;
 • w rehabilitacji zawodowej:
  • udzielanie poradnictwa w aspekcie możliwości przekwalifikowania i zatrudnienia inwalidów,
  • udzielanie świadczeń w zakresie zaopatrzenia ortopedyczego i środków pomocniczych;
 • orzekanie o stanie zdrowia;
 • szerzenie oświaty zdrowotnej, kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne;
 • promowanie zdrowia i działania prozdrowotne, wykonywanie określonych programów prozdrowotnych na zlecenie.